Djelatnosti

Geotehnički projekti

Izrada geotehničkih mišljenja, prospekcija i elaborata za sve vrste građevina

Geotehnički istražni radovi

Izrada programa istražnih radova za sve vrste objekata
Organizacija i nadzor nad izvođenjem istražnih radova
Izrada svih vrsta geotehničkih projekata
Izrada građevinskih projekata geotehničkih konstrukcija

Nadzor nad geotehničkim radovima

Provođenje stručnog nadzora nad složenim geotehničkim radovima

Revizije

Kontrola projakata s obzirom na mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija
Konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina , temeljnog i saniranog tla, te nasutih građevina i odlagališta