Geotehnički istražni radovi, geotehnički elaborat

Poslovno trgovačka građevina u Puli-1. faza

VE Lukovac

A10. Spojna cesta ČCP Karamatići – luka Ploče

Cesta između ŽUC 5031 i ŽUC 5033

Željeznički most „Sava Jakuševac“

Proširenje glavne pumpaonice s filterskom i mjernom stanicom